Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • Werkconcept Critical Skills
  Bezoekers:
 • Het Wat. Waarom. Waar het toe leidt en Aansluiting in NL.

  Het Wat:

  Het Werkconcept Critical Skills is een dynamisch werkconcept dat gaat over leren en ontwikkelen,

  over onderwijs, pedagogisch handelen en vorming.

  En kan daarom overal ingezet worden!

   

   

  Het gaat over:

  persoon-zijn

  persoonlijk leren

  leren met en in de groep

  ontwikkelen

  onderwijs

  vorming

   

  Over het unieke van het individu

  en over verbondenheid en betrokkenheid

  met de ander in de hedendaagse samenleving.

   

  Het Werkconcept Critical Skills gaat over

  noodzakelijke vaardigheden

  waardevolle kennis

  verworven inzichten

  fundamentele waarden 

  wenselijke attitude (disposities, gedrag)

  en hedendaagse tools, werkprocedures,werkvormen,  doelen,leerprocessen

   

  Het Waarom:

  De maatschappij van nu vraagt van mensen zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, leervermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken en leven.

  Ontwikkelen, leren, vorming en onderwijs voor de toekomst.

   

  Dit vraagt ook om een basis. Een fundament. Naar een onderliggende mensgerichte visie en uitgangspunten die we vinden bij Essentieel Leren  met de daarbij behorende Essenties. www.essentieelleren.yurls.net

   

  De bedoelingen:

  • Eigenaarschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Autonomie en zelfsturing
  • Kwaliteitsbesef
  • Integriteit
  • Ethisch besef
  • Kritisch Denken
  • Nieuwsgierigheid
  • Deelnemer aan de gemeenschap
  • Leiderschap
  • Empathisch vermogen
  • Betrouwbaarheid

   

  Waar het toe leidt:

  Uiteindelijk leidend tot Goed Wereldburgerschap, noodzakelijk in hedendaagse maatschappij, samenleving.

  Hier wordt ook de verbinding gelegd met de Denktank van Stichting Essentieel Leren.  

   

  Waar sluit het Werkconcept Critical Skills en Essentieel Leren in Nederland op aan?

  De Bildung Academie. Opgericht door studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in 2015.

  "Het verlangen om je als mens op verschillende gebieden te ontplooien. Geinspireerd door het Bildungsideaal."

   

  "Wij beogen  alle didactische vormen binnen de academie te herleiden tot een frame van vier door de student te ontwikkelen kerncompetenties.

   

  Hiermee bedoelen wij geinternaliseerde en wezenlijke disposities tot bepaald gedrag."

  De kritisch analytische competentie,

  De expressieve competentie

  De empatische competentie

  De ethische competentie.

  http://manifest.debildungacademie.nl/ • Hoe je leert: Leren door verbinding/connectie

  We leren door in verbinding te zijn met jezelf, de ander en de samenleving. Hierdoor zijn we interactief/responsief en brengen diepere betekenis aan in de relaties.

   

  Leren doe je door in verbinding te zijn met anderen; eventueel met ondersteuning van de ICT- en Social Media middelen van de 21e eeuw.

   

 • Hoe je leert: Challenge Based Leren

  Leren doe je door je tanden te zetten in echte en uitdagende vraagstukken.
  Deze vraagstukken worden bij het Werkconcept Critical Skills CHALLENGES genoemd.
  Challenges zijn aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan.
  Bij Challenges wordt een beroep gedaan op  sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd.
  Kenmerkend voor Challenges is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd, gebruik wordt gemaakt van ICT en een onderzoekende houding vraagt!

 • Hoe je leert: Doelgericht leren

  Leren doe je door je (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan de landelijke standaarden.
  We leren doel- en resultaatgericht als we de  gewenste prestaties of effecten concreet, meetbaar, maar ook acceptabel en realistisch aanpakken.

 • Hoe je leert: Leercultuur

  Leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen.
  We leren dat als ieder actief betrokken is, met een eigen inbreng, dat dit ook ten goede komt aan de anderen.
  Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen met "a tone of decency and trust".

 • Hoe je leert: Ervaringen- en toegepast leren

  Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en wat je geleerd en ervaren hebt ook op andere terreinen toe te passen.
  We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de vraag "" wat heb je geleerd"en vervolgens "wat neem je mee"waarbij zeker de eigen wil, de persoonlijke betrokkenheid en de mate van welbevinden een rol speelt.

   

 • Werkconcept Critical Skills op het Telraam
 • Het Waarmee: Werkvormen, Procedures, Tools, Doelen,Processen

  Om tegemoet te komen aan het Wat, het Waarom en Waar het toe leidt wordt ingezet op:

   

  Kennis die er toe doet

  Noodzakelijke Vaardigheden

  Fundamentele Inzichten

  Onderliggende Waarden  

  Wenselijke Attitude

   

  Met:

  Werkvormen zoals Community Builders

  Procedures zoals Challenges

  Tools zoals ICT/SMedia middelen

  Leerdoelen zoals Sleutelvaardigheden 

  Leerprocessen voor leerlingen, leraren, directie

   

   

 • Hoe dat gaat: de leerprocessen
 • Hoe het gaat in de Praktijk van de School

  Leerlingen, leraren en directie zijn betrokken, enthousiast en gemotiveerd. Er is plezier in Leren!

   

  Leerlingen en leraren leren en werken respectvol met elkaar.

   

  Leraren EN leerlingen werken.

   

  De pedagogische benadering ondersteunt de didactiek en wordt geïntegreerd.

   

  Leraren gebruiken hanteren concrete gereedschappen en werkprocedures.

   

  Leerlingen werken met doelen, standaarden en kwaliteitseisen. Nemen initiatieven en zijn onderzoekend.

   

  Leerlingen presenteren wat zij hebben geleerd.

   

  Het team en de directie hebben een gezamenlijke focus en werken samen.

   

  De samenhangende visie op leren is herkenbaar in de hele school.

   

  Er wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen voor in de 21e eeuw.

   

  Ouders worden betrokken.
  De werkwijze met de gereedschappen en werkprocedures zijn "passend" bij de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen.

   

  Er is verdiepend leren omdat activiteiten gericht zijn op groei en begrip en het zoeken naar persoonlijke betekenissen.

   

   

 • Hoe het gaat in de Praktijk: bij Leerlingen, Groep, Leraren

  Leerlingen.

  Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol ,onderzoekend, enthousiast.
  Zij evalueren en reflecteren op gedrag en werk.
  Zij laten zien wat ze geleerd hebben.
  Zij ontwikkelen goed burgerschap.

   

  Leraren.

  Zij hebben een voorbeeldrol, zijn coach en ondersteunen het leerproces.
  Zij ontwerpen , samen met leerlingen, het leerproces.
  Zij gaan uit van doelgericht leren die de groepscultuur aanstuurt.
  Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol, enthousiast en in dialoog met de leerlingen.

   

  De groep.

  Er wordt in teams gewerkt. Er worden vraagstukken creatief opgelost.
  Er is een systematische evaluatie en reflectie op wat wordt gedaan en wat wordt geleerd.
  Er is een focus gericht op kwaliteit.
  Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het gezamenlijk leren en van de klasgemeenschap.

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls