Werkconcept Critical Skills
 
(Advertentie)
Het Wat. Waarom. Waar het toe leidt en Aansluiting in NL.

Het Wat:

Het Werkconcept Critical Skills is een dynamisch werkconcept dat gaat over leren en ontwikkelen,

over onderwijs, pedagogisch handelen en vorming.

En kan daarom overal ingezet worden!

 

 

Het gaat over:

persoon-zijn

persoonlijk leren

leren met en in de groep

ontwikkelen

onderwijs

vorming

 

Over het unieke van het individu

en over verbondenheid en betrokkenheid

met de ander in de hedendaagse samenleving.

 

Het Werkconcept Critical Skills gaat over

noodzakelijke vaardigheden

waardevolle kennis

verworven inzichten

fundamentele waarden 

wenselijke attitude (disposities, gedrag)

en hedendaagse tools, werkprocedures,werkvormen,  doelen,leerprocessen

 

Het Waarom:

De maatschappij van nu vraagt van mensen zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, leervermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken en leven.

Ontwikkelen, leren, vorming en onderwijs voor de toekomst.

 

Dit vraagt ook om een basis. Een fundament. Naar een onderliggende mensgerichte visie en uitgangspunten die we vinden bij Essentieel Leren  met de daarbij behorende Essenties. www.essentieelleren.yurls.net

 

De bedoelingen:

 • Eigenaarschap
 • Verantwoordelijkheid
 • Autonomie en zelfsturing
 • Kwaliteitsbesef
 • Integriteit
 • Ethisch besef
 • Kritisch Denken
 • Nieuwsgierigheid
 • Deelnemer aan de gemeenschap
 • Leiderschap
 • Empathisch vermogen
 • Betrouwbaarheid

 

Waar het toe leidt:

Uiteindelijk leidend tot Goed Wereldburgerschap, noodzakelijk in hedendaagse maatschappij, samenleving.

Hier wordt ook de verbinding gelegd met de Denktank van Stichting Essentieel Leren.  

 

Waar sluit het Werkconcept Critical Skills en Essentieel Leren in Nederland op aan?

De Bildung Academie. Opgericht door studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in 2015.

"Het verlangen om je als mens op verschillende gebieden te ontplooien. Geinspireerd door het Bildungsideaal."

 

"Wij beogen  alle didactische vormen binnen de academie te herleiden tot een frame van vier door de student te ontwikkelen kerncompetenties.

 

Hiermee bedoelen wij geinternaliseerde en wezenlijke disposities tot bepaald gedrag."

De kritisch analytische competentie,

De expressieve competentie

De empatische competentie

De ethische competentie.

http://manifest.debildungacademie.nl/(Advertentie)
Hoe je leert: Leren door verbinding/connectie

We leren door in verbinding te zijn met jezelf, de ander en de samenleving. Hierdoor zijn we interactief/responsief en brengen diepere betekenis aan in de relaties.

 

Leren doe je door in verbinding te zijn met anderen; eventueel met ondersteuning van de ICT- en Social Media middelen van de 21e eeuw.

 

Leren doe je door je tanden te zetten in echte en uitdagende vraagstukken.
Deze vraagstukken worden bij het Werkconcept Critical Skills CHALLENGES genoemd.
Challenges zijn aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan.
Bij Challenges wordt een beroep gedaan op  sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd.
Kenmerkend voor Challenges is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd, gebruik wordt gemaakt van ICT en een onderzoekende houding vraagt!

Leren doe je door je (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan de landelijke standaarden.
We leren doel- en resultaatgericht als we de  gewenste prestaties of effecten concreet, meetbaar, maar ook acceptabel en realistisch aanpakken.

(Advertentie)

Leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen.
We leren dat als ieder actief betrokken is, met een eigen inbreng, dat dit ook ten goede komt aan de anderen.
Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen met "a tone of decency and trust".

Hoe je leert: Ervaringen- en toegepast leren

Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en wat je geleerd en ervaren hebt ook op andere terreinen toe te passen.
We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de vraag "" wat heb je geleerd"en vervolgens "wat neem je mee"waarbij zeker de eigen wil, de persoonlijke betrokkenheid en de mate van welbevinden een rol speelt.

 

(Advertentie)
Het Waarmee: Werkvormen, Procedures, Tools, Doelen,Processen

Om tegemoet te komen aan het Wat, het Waarom en Waar het toe leidt wordt ingezet op:

 

Kennis die er toe doet

Noodzakelijke Vaardigheden

Fundamentele Inzichten

Onderliggende Waarden  

Wenselijke Attitude

 

Met:

Werkvormen zoals Community Builders

Procedures zoals Challenges

Tools zoals ICT/SMedia middelen

Leerdoelen zoals Sleutelvaardigheden 

Leerprocessen voor leerlingen, leraren, directie

 

 

Hoe het gaat in de Praktijk van de School

Leerlingen, leraren en directie zijn betrokken, enthousiast en gemotiveerd. Er is plezier in Leren!

 

Leerlingen en leraren leren en werken respectvol met elkaar.

 

Leraren EN leerlingen werken.

 

De pedagogische benadering ondersteunt de didactiek en wordt geïntegreerd.

 

Leraren gebruiken hanteren concrete gereedschappen en werkprocedures.

 

Leerlingen werken met doelen, standaarden en kwaliteitseisen. Nemen initiatieven en zijn onderzoekend.

 

Leerlingen presenteren wat zij hebben geleerd.

 

Het team en de directie hebben een gezamenlijke focus en werken samen.

 

De samenhangende visie op leren is herkenbaar in de hele school.

 

Er wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen voor in de 21e eeuw.

 

Ouders worden betrokken.
De werkwijze met de gereedschappen en werkprocedures zijn "passend" bij de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen.

 

Er is verdiepend leren omdat activiteiten gericht zijn op groei en begrip en het zoeken naar persoonlijke betekenissen.

 

 

Hoe het gaat in de Praktijk: bij Leerlingen, Groep, Leraren

Leerlingen.

Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol ,onderzoekend, enthousiast.
Zij evalueren en reflecteren op gedrag en werk.
Zij laten zien wat ze geleerd hebben.
Zij ontwikkelen goed burgerschap.

 

Leraren.

Zij hebben een voorbeeldrol, zijn coach en ondersteunen het leerproces.
Zij ontwerpen , samen met leerlingen, het leerproces.
Zij gaan uit van doelgericht leren die de groepscultuur aanstuurt.
Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol, enthousiast en in dialoog met de leerlingen.

 

De groep.

Er wordt in teams gewerkt. Er worden vraagstukken creatief opgelost.
Er is een systematische evaluatie en reflectie op wat wordt gedaan en wat wordt geleerd.
Er is een focus gericht op kwaliteit.
Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het gezamenlijk leren en van de klasgemeenschap.